Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
"Zawsze na TOPie" to nowa akcja firmy Hamelin we współpracy ze 100 wybranymi sklepami z całej Polski. Gwarantowane prezenty, wyjątkowe nagrody - tak właśnie może rozpocząć nowy rok każdy uczeń.
Jeśli jeszcze nie masz przygotowanej wyprawki do szkoły - to dobrze. Czasu jeszcze trochę masz a i okazja obecnie jest nie lada. Zapewne znasz markę Top-2000. 

To jedna z najpopularniejszych marek w branży artykułów papierniczych w Polsce. Utworzona w 1989 roku, dostarcza produkty najwyższej jakości skierowane dla szkoły, biura i domu.

Obecnie w jej ofercie można znaleźć zeszyty, plecaki, kołonotatniki, bloki, przybory szkolne, tornistry, worki... Jest więc w czym wybierać. Jej produkty cechują się nie tylko niepowtarzalną grafiką ale przede wszystkim jakością, dlatego inwestycja w nie zawsze się opłaca, a szczególnie w okresie tych wakacji. Producent, podczas 2 miesięcy - lipiec - sierpień, nagradza wszystkich swoich klientów prezentem w postaci teczki z kolekcji Elba Urban A4.

To jednak nie koniec. Poza prezentem gwarantowanym, który trafi w ręce wszystkich osób, które dokonały zakupów na kwotę 99 zł, każdy z nich ma dodatkowo szansę na jeszcze cenniejsze nagrody. Są nimi:

- głośnik Unilux LOLA
- lampka biurkowa SOL Unilux
- torba na ramię TOP 2000

 Znalezione obrazy dla zapytania Unilux LOLA

Już dziś odwiedź 100 najlepszych sklepów w Polsce (ich pełna lista poniżej), które dołączyły do akcji, dokonaj zakupu, odbierz gwarantowany prezent i walcz o więcej!! Szczegółowy regulamin umieszczamy także tutaj.

 TOP 2000
 
Regulamin konkursu „Zawsze na TOPie’’
 
1. Definicje
Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w Regulaminie i należy je rozumieć w sposób, w jaki zostały opisane:
1.1. Organizator – organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie trwania konkursu jest Hamelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 49 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, Wydział XII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 114100, NIP: 677 004 66 85, REGON: 008398404,
1.2. Konkurs - konkurs pod nazwą „Zawsze na TOPie” opisany w poniższym Regulaminie
1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin konkursu ,,Zawsze na TOPie”
1.4. Zakup promocyjny – każdy zakup o wartości minimum 99 zł brutto dowolnych produktów marki Top 2000
1.5. Nagroda gwarantowana - teczka kopertowa A4 oraz kupon konkursowy
1.6. Dowód zakupu - oryginalny paragon fiskalny lub faktura VAT potwierdzająca zakup promocyjny dokonany w sklepie konkursowym. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego konkursu powinien być czytelny i prawdziwy, tzn. być wystawiony przez sklep konkursowy, którego nazwa i adres znajdują się na nim i nie jest sfałszowany,
1.7. Uczestnik - osoba spełniająca warunki pkt. 3 niniejszego Regulaminu
1.8. Laureat – osoba nagrodzona w konkursie zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie,
1.9. Komisja konkursowa – zespół, w skład którego wchodzi dwóch przedstawicieli Organizatora, którego zadaniem jest wyłonienie Laureatów Konkursu zgodnie z Regulaminem
2. Postanowienia ogólne
Konkurs trwać będzie od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się dnia 31 października 2018 roku. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie
3.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 16 lat i zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywających produkty promocyjne w sklepach konkursowych, które spełniają postanowienia Regulaminu. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
3.2. Zgłoszenie udziału w konkursie musi odbyć się dokładnie w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału będzie skutkowało unieważnieniem zgłoszenia.
3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sklepów konkursowych oraz krewni w linii prostej pracowników tych firm.
4. Zasady udziału w konkursie
4.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) dokonanie zakupu promocyjnego o wartości minimum 99 zł brutto dowolnych produktów marki Top 2000,
b) wykonanie zadania konkursowego, które brzmi: „Napisz, z czym kojarzy Ci się marka Top 2000”, poprzez umieszczenie odpowiedzi na kuponie konkursowym. Z zastrzeżeniem iż umieszczenie w rozwiązaniu zadania konkursowego treści wulgarnych, rasistowskich, nazistowskich oraz innych treści społecznie uznawanych za naganne będzie wyłączało z udziału w konkursie, a Uczestnik, który umieści wskazane treści w odpowiedzi ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszystkie konsekwencje będące wynikiem oznaczonego działania,
c) wpisanie w kuponie konkursowym swoich danych osobowych w zakresie ( imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane sklepu konkursowego – nazwa, adres),
d) każda osoba, która chce przystąpić do konkursu jest zobowiązana do ustosunkowania się do klauzul zgody dotyczących danych osobowych znajdujących się na kuponie konkursowym, bez akceptacji niektórych klauzul udział w konkursie będzie niemożliwy,
e) wrzucenie kuponu konkursowego do urny konkursowej w sklepie konkursowym.
4.2. Każdy Uczestnik, który dokona zakupu produktów marki TOP 2000 o wartości 99 zł brutto, oprócz kuponu konkursowego otrzyma nagrodę gwarantowaną – teczkę z kolekcji Elba Urban A4. Teczkę oraz kupon konkursowy Uczestnik otrzyma po dokonaniu zakupu w sklepie konkursowym.
4.3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5 Regulaminu.
4.4. Każde wydane 99 zł brutto na dowolne dowolnych produktów marki Top 2000, o których mowa w punkcie 4.1 a, uprawnia do zgłoszenia jednego kuponu konkursowego.
4.5. Kupon konkursowy jest ważny jednorazowo, tylko w okresie trwania konkursu.
4.6. Z chwilą wykonania zadania konkursowego Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
I. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
II. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
III. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
IV. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
V. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
VI. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
VII. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
VIII. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
IX. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
5. Nagrody główne i sposób ich przyznawania
5.1. W trakcie posiedzeń Komisji, wyłonionych zostanie 3 Laureatów nagród głównych biorąc pod uwagę: kreatywność i oryginalność wypowiedzi.
5.2. W konkursie przewidziane są nagrody: 3 nagrody główne:
- głośnik Unilux LOLA
- lampka biurkowa SOL Unilux
- torba na ramię TOP 2000
5.3. Każdy prawidłowo wypełniony kupon konkursowy ma szansę na wygranie jednej nagrody.
5.4. W celu wyłonienia Laureatów nagród, Komisja oceni każde prawidłowe Zgłoszenie konkursowe i spośród nich wyłoni, w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu, najciekawsze zgłoszenia z rozwiązaniem zadania konkursowego według własnego uznania, uwzględniając kreatywność oraz oryginalność wypowiedzi.
5.5. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do konkursu będzie dokonywana manualnie przez Komisję Konkursową.
6. Powiadamianie laureatów oraz sposób ogłaszania wyników
Każdy Laureat nagrody głównej zostanie powiadomiony telefonicznie o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty wyłonienia, tj. do dnia 14 września 2018 roku oraz poproszony o odebranie nagrody w oznaczonym sklepie konkursowym. Osoba upoważniona do wydania nagrody jest zobowiązana przed faktycznym wydaniem nagrody do zweryfikowania tożsamości zwycięscy.
7. Wydanie nagród
7.1. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
7.2. Laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani zamiany przyznanej nagrody na inną.
7.3. Nagrody zostaną wydane Laureatowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 ze zm.).
7.4. Nagrody zostaną wydane do Laureatów w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia Laureata o wygranej.
7.6. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody, Uczestnik w ciągu 30 dni roboczych od dnia zwrotu nagrody ma możliwość odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora. Organizator poinformuje Laureata o takiej możliwości telefonicznie. W przypadku, kiedy nagroda nie zostanie odebrana przez kolejne 30 dni robocze, przepada na rzecz Organizatora.
7.7. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu wskazanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie telefonicznie oraz mailowo Organizatora.
8. Ochrona danych osobowych
8.1. Każda osoba przystępując do konkursu jest zobowiązana do ustosunkowania się do klauzul zgody znajdujących się na kuponie konkursowym Na podstawie wskazanych klauzul Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z jego organizacją. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). W przypadku osób, które ukończyły 16 lat, ale nie uzyskały pełnoletności zgodę wyraża opiekun prawny oznaczonej osoby.
8.2. Każdy osoba przedkładająca organizatorowi swoje dane jest zobowiązany wpisać wyłącznie swoje dane osobowe, które są aktualne, kompletne i poprawne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Uczestnik poda dane osobowe nie dotyczące jego tożsamości lub dane nieaktualne, niekompletne jak i niepoprawne. W przypadku gdy jakiekolwiek podmiot trzeci zwróci się z roszczeniem do Organizatora w związku z podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych danych przez co należy rozumieć podanie nieprawdziwych, niezgodnych z jego tożsamością, nieaktualnych, niekompletnych czy niepoprawnych danych
Uczestnik, który wpisał wskazane dane jest zobowiązany do wyjaśnienia powstałego stanu faktycznego jak również pokrycia należnych odszkodowań i zadośćuczynień.
8.3. Organizator dokonuje wszelkiego przetwarzania danych w oparciu o obowiązujące regulacje prawne dotyczące ochrony danych w tym w szczególności o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
8.4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie Organizator. Dane tych osób które twierdząco ustosunkowały się do klauzul zgody przetwarzane będą przez Koordynatora w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu, jak również w innych celach marketingowych Organizatora. Uczestnicy mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawienia a także żądania ich usunięcia.
8.5. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej będą otrzymywały wskazaną informację od Organizatora Hamelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 49, drogą elektroniczną, na udostępniony w szczególności w tym celu adres elektroniczny, w tym informacji handlowych.
8.6. Organizator konkursu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przy zastosowaniu wymogów stawianych przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U.2016.922) oraz w zakresie celów przetwarzania danych określonych niniejszym Regulaminem. Organizator oświadcza, że nie będzie powierzał danych osobowych Uczestników do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych
8.7. Każda osoba, której dane przetwarza Organizatora ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Hamelin Polska Sp. z o.o., o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególność o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez administratora. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany na adres siedziby Hamelin Polska Sp. z o.o., lub skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8.8. Każda osoba której dane przetwarza Organizatora ma prawo otrzymać przetwarzane przez Hamelin Polska Sp. z o.o., i dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie (tj. XML, JSON, CSV ).Wskazany podmiot ma prawo przekazać oznaczone dane do innego administratora, jak również zażądać aby tj. Hamelin Polska Sp. z o.o., przekazał je w oznaczonym formacie do wskazanego przez osobę, której dane dotyczą administratora.
8.8. Każdy osoba którego dane przetwarza Organizatora może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Hamelin Polska Sp. z o.o. jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie powody do ograniczenia przetwarzania.
8.9. Każdy osoba którego dane przetwarza Organizator na podstawie zgody wyrażonej przez ten podmiot na przetwarzanie, ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Hamelin Polska Sp. z o.o. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy przesłać maila z informacją o wycofaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8.10. Każdy osoba którego dane przetwarza Hamelin Polska Sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez ten podmiot przetwarzanie danych ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Hamelin Polska Sp. z o.o. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
8.11. Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, gdy doszło do cofnięcia zgody, lub gdy Uczestnik zgłosił prawnie skuteczny sprzeciw, jak i na każde żądanie osoby, której dane dotyczą gdy przetwarzanie jego danych osobowych nie jest już niezbędne dla celów w których wskazane dane zostały zebrane.
8.12. Organizator odpowiada na wnioski i żądania podmiotów, których dane przetwarza w terminie miesiąca od otrzymania wniosku lub żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia
8.13. W przypadku, gdy Administrator nie wykona względem Uczestnika swoich obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych wynikających z niniejszego Regulaminu i obowiązujących norm prawnych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który od 25 maja 2018 będzie kwalifikowany jako Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszym konkursie można zgłaszać na piśmie na adres: Hamelin Polska Sp z o.o., ul. Ryżowa 49, Warszawa, z dopiskiem ,,Zawsze na TOPie’’, lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przez cały czas trwania konkursu oraz w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
9.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
9.3. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.
9.4. Regulamin konkursu będzie dostępny w sklepach konkursowych, a także u pracowników oraz w biurze Organizatora.
9.5. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
9.6. Przystępując do konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
9.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
opóźnienie lub niedoręczenie nagrody spowodowane podaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody,
niedoręczenie nagrody z powodu nieodebrania jej przez Laureata, mimo próby skutecznego dostarczenia jej przez Organizatora.
9.8. Zasady przeprowadzenia konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno- reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach informacyjnych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
9.9. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych rozpatrywane są przez Operatora.
9.10. Połączenia telefoniczne na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
9.11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.12. Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny.
 
Lista sklepów biorących udział w konkursie „Zawsze na TOPie’’

 
 1. Aleksandrów, ul.Chopina 18 – MIŚ;
 2. Bieruń, ul. Rynek 15 – Księgarnia Kacper;
 3. Bolesławiec, ul. Bolesława Kubika 1 – Technika Biurowa Bis;
 4. Bolesławiec, ul. Kościelna 12 – Sklep Papierniczy;
 5. Brzeg, ul. Chopina 2 – Prymus s.c.;
 6. Brzeg, ul. Słowackiego 31 – Prymus;
 7. Busko, ul. Poprzeczna 12 – Luty;
 8. Chojnice, ul. Stary rynek 22 – RESLER;
 9. Czechowice-Dziedzice, ul. J. Piłsudskiego 18, lokal 2 – Papier i Spółka;
 10. Człuchów, ul. Szczecińska 9a – JUNIOR;
 11. Dąbrowa, ul. Tęczowa 9 – e-plecaki.pl;
 12. Drawsko Pomorskie, Pl. Konstytucji 8/11 – NOTES;
 13. Gdańsk, ul. Piotrkowska 33a – MAESTRIA;
 14. Gdynia, ul. Słowackiego 54 – GORAS;
 15. Gniezno, ul. Roosevelta 59 – ANNA;
 16. Goleniów, ul. Juliusza Słowackiego 2 – DRUCZEK;
 17. Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 44 – PELIKAN;
 18. Gorzów Wielkopolski, ul. Słoneczna 3 – PIOTROWSCY;
 19. Gorzów Wielkopolski, ul. Wincentego Witosa 50 – PIOTROWSCY;
 20. Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2F – Biuro Land;
 21. Jaworzno, ul. Mostowa 1 – Żaczek;
 22. Kartuzy, ul. Dworcowa 16 – BIAŁY KRUK;
 23. Kartuzy, ul. Dworcowa 16 – DOMAROS;
 24. Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 30 – Księgarnia Ela;
 25. Kępno, ul. Warszawska 64 – Biuro Plus;
 26. Kielce, ul. Świętokrzyska 20 – Natalia;
 27. Kielce ul. Warszawska 26 – Kraina Zabawek;
 28. Kłobuck, ul. 3 Maja 46 – Księgarnia Wydawniczo-Papiernicza;
 29. Kostrzyn na Odrą, ul. Wojska Polskiego 18a – ALFA-BIS;
 30. Koszalin, ul. Orla 2b – DUET;
 31. Kościerzyna, ul. Partyzantów 4 – FAJTEK;
 32. www.kriscom.com.pl – KRISKOM;
 33. Lębork, ul. Krzywoustego 54/1 – SEZAM MIS;
 34. Lędziny, ul. Hołdunowska 9 – Sklep Marko;
 35. Lubań, Pl. Stefana Okrzei 2 – Profit;
 36. Lubań, ul. Bracka 7 – Profit bis;
 37. Lublin, CH Atrium Felicity, Al. Wincentego Witosa 32 – Excellent Office;
 38. Lublin, CH Tarasy Zamkowe, Al. Unii Lubelskiej 2 – Excellent Office;
 39. Lwówek Śląski, ul. Henryka Sienkiewicza 40 – Grama Gracjan Heba;
 40. Lwówek Śląski, ul. Henryka Sienkiewicza 40 – Quo Vadis;
 41. Łódź, CH Manufaktura, ul. Jana Karskiego 5 – Excellent Office;
 42. Łódź, Św. Teresy 100 – Centrum Teresy;
 43. Malbork, ul. Wojska Polskiego 498 – BAROMETR;
 44. Milicz, ul. Dworcowa 2 – Jaś i Małgosia;
 45. Mielec, Al. Kwiatkowskiego 11 – XERIMA;
 46. Myślenice, ul. Rzemieślnicza 2 – U Lisa;
 47. Nowy Sącz, Ul. Św. Ducha 3/4 – Tipton;
 48. Nysa, ul. Szopena 19/1 – Kalta;
 49. Oborniki Ślaskie, ul. Dworcowa 48 – Gryta;
 50. Olesno, ul. Konopnickiej 13 – Tomasz Klimza;
 51. Opole, ul. Bytnara "Rudego" 3c – Kredka;
 52. Opole, ul. Krakowska 26a – Stalówka;
 53. Opole, ul. Niemodlińska 23/32 – Alex 1;
 54. Opole, ul. Sosnkowskiego 6/35 – Alex 2;
 55. Osielsko, ul. Szosa gdańska 48 – SZYMEKS;
 56. Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 27 – Odeon;
 57. Otwock, ul. Wawerska 10 – Boma;
 58. Piastów, Tesco Piastów, Al. Tysiąclecia 7 – Excellent Office;
 59. Piła, ul. Ludowa 11a – VERNON;
 60. Poznań, Posnania Shopping & Lifestyle, ul. Pleszewska 1 – Excellent Office;
 61. Praszka, ul. Senatorska 31 – Stanex;
 62. Pruszcz Gdański, ul. Kossaka 6b/3 – INDEX;
 63. Pruszcz Gdański, ul. Paderewskiego 10 – PREL;
 64. Przemyśl, ul. M.Konopnickiej 25 – Poli-Pap Przemyśl;
 65. Racibórz, ul. Mariańska 134 – Ofistar;
 66. Sade Budy, ul. Kościuszki 20 – Grafit;
 67. Sandomierz, ul. Przemysłowa 8 – D&D;
 68. Sanok, ul. Generała Bema 1a – El-bud;
 69. Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 74 – Skarbet;
 70. Skawina, ul. 29 Listopada 5 c – Libra;
 71. Słubice, ul. Józefa Piłsudskiego 13 – LUDWICZAK;
 72. Stargard, ul. Czarnieckiego 1/4 – EDUCATIO;
 73. Stargard, ul. Józefa Piłsudskiego 26/2 – EDUCATIO;
 74. Stary Sącz, ul. Rynek 16 – Biurowiec;
 75. Szczecin, ul. Plac Lotników 6/2U – DRUCZEK;
 76. Sztum, ul. Lipowa – KRZEMIŃSKI;
 77. Świebodzin, ul. Plac Jana Pawła II 14 – LECH;
 78. Tarnobrzeg, ul. Sandomierska 6 – Kontakt;
 79. Tczew, ul. Czyżykowska 68 – ELEMIX;
 80. Tczew, ul. Jasińskiego 15b – ELEMIX;
 81. Tczew, ul. Żwirki 41 – ELEMIX;
 82. Tczew, ul. Żwirki 43 – ELEMIX;
 83. Toruń, ul. Szosa Chełmińska 136 – ARED;
 84. Trzebnica, ul. Kościelna 10 – Alex;
 85. Tuchola, ul. Kościuszki 1b – JAN-PES;
 86. Tychy, ul. Biblioteczna 28 – Multi Biuro;
 87. Tychy, ul. Sadowa 6 – Iwa;
 88. Wałcz, ul. Królowej Jadwigi 18 – NOTES;
 89. Warszawa, Atrium Targówek, ul. Głębocka 15 – Excellent Office;
 90. Warszawa, CH Blue City, Al. Jerozolimskie 179 – Excellent Office;
 91. Warszawa, CH Skorosze Ursus, ul. gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4 – Excellent Office;
 92. Warszawa, CH Wola Park, ul. Górczewska 124 – Excellent Office;
 93. Warszawa, Galeria Rondo Wiatraczna, ul. Grochowska 207 – Excellent Office;
 94. Warszawa, ul. Lotnicza 9a – WAS;
 95. Włocławek, ul. Chopina 17 – BIUROPARTNER;
 96. Włoszczowa, ul. Żwirki 18 – Sklep Wielobranżowy;
 97. Wola, ul. Poprzeczna 4a – Sklep Marko;
 98. Wrocław, ul. Gubińska 10 – Świat Papieru Geoalfa;
 99. Wrocław, ul. Orzechowa 46a – AGA;
 100. Wrocław, ul. Szewska 75/77 – Feniks;
 101. Ząbkowice Śląskie, ul. Rynek 45 – Biurooferta-Vist;
 102. Złotoryja, Pl. Wł. Reymonta 5 – Marcom Hurtownia Art. Papierniczych;
 103. Złotoryja, ul. Rynek 10 – Nastolatka;
 104. Żary, ul. Gen. Żymierskiego 4 – Ksero-Grafik;
 105. Żory, Al. W.Polskieo 21a – FH Papirus Hurtownia;
 106. Żory, ul.Moniuszki 12 – Stemp Papierniczy Zakątek;
 107. Żywiec, ul. Rynek 15 – FHU Papirus;

Wybrane ogłoszenia

Nowa oferta firmy Inter-Folia.
Przepiękne zestawy ślubne: torba, koperta, kartka ...
Nowe produkty w ofercie KMP PrintTechnik Polska.
Odświeżony wygląd (pojedynczy i podwójny) kubków n ...
Najlepszy prezent na Dzień Dziecka!
Totalny hit od Tadeo Trading.
Firma Smart Digital Media - właściciel marki INKdi ...
Idealne dla najmłodszych.
Nowe produkty w ofercie KMP PrintTechnik Polska
Przepiękna kolekcja szuflad do biura.
Marka Penmate Kolori to ulubiona marka dzieci.
Nowy produkt w ofercie KMP PrintTechnik Polska

Losowo wybrane artykuły branżowe

 • Rafcom wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów

  Każdego roku w Polsce sprzedawanych jest około 200 milionów sztuk tonerów do kserokopiarek i drukarek, których wartość osiąga nawet 2 miliardy złotych. Niestety wielkość tej branży niesie za sobą zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z tego względu dystrybutor materiałów eksploatacyjnych marki PRISM - firma Rafcom - wyszedł naprzeciw potrzebom swoich klientów.

  Więcej…  
 • Zoo na wiosnę...

  Wraz z nadejściem wiosny firma Profim wprowadziła do oferty nową kolekcję multifunkcjonalnych krzeseł konferencyjnych Zoo. Kameralne śniadanie biznesowe, sala konferencyjna czy wykładowa to idealne przestrzenie, w których można zasiąść w Zoo.

  Więcej…  

 

x
Zapisz się do newslettera!
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami!