Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dopiero półmetek wakacji, jednak firma HAMELIN już dziś zaprasza do kolejnej akcji wspierającej sprzedaż produktów marki Oxford. Zabawa ma wydźwięk ogólnopolski, dlatego wszystkich dystrybutorów zapraszamy do informowania o niej swoich klientów.

Jak informuje Anna Jerzmanowska, Dyrektor Marketingu w firmie HAMELIN Polska Sp. z o.o. to już kolejna edycja akcji "Be Cool At School". Dedykowana ona jest wszystkich osobom, które albo jeszcze się edukują, albo nie wyobrażają sobie życia bez marki Oxford. Jeśli więc 1 września idziesz do szkoły, zbieraj paragony za swoje zakupy. Wystarczy 59 zł na rachunku za dowolne produkty marki Oxford aby odebrać gwarantowany prezent.  

 Regulamin akcji publikujemy poniżej.

 

Dopiero półmetek wakacji, jednak firma HAMELIN już dziś zaprasza do kolejnej akcji wspierającej sprzedaż produktów marki Oxford. Zabawa ma wydźwięk ogólnopolski, dlatego wszystkich dystrybutorów zapraszamy do informowania o niej swoich klientów.

Jak informuje Anna Jerzmanowska, Dyrektor Marketingu w firmie HAMELIN Polska Sp. z o.o. to już kolejna edycja akcji "Be Cool At School". Dedykowana ona jest wszystkich osobom, które albo jeszcze się edukują, albo nie wyobrażają sobie życia bez marki Oxford. Jeśli więc 1 września idziesz do szkoły, zbieraj paragony za swoje zakupy. Wystarczy 59 zł na rachunku za dowolne produkty marki Oxford aby odebrać gwarantowany prezent.  

 Regulamin akcji publikujemy poniżej.

 

Regulamin konkursu ?Be cool at school!?

Regulamin akcji ?Be cool at school- zgarnij worek? 

1. Definicje

Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w Regulaminie i należy je rozumieć w sposób, w jaki zostały opisane: 

1.1. Organizator ? Organizatorem akcji i administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie trwania akcji jest Hamelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 49 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 114100, NIP: 677 004 66 85, REGON: 008398404;

1.2. Koordynator- koordynatorem akcji jest Agencja Reklamowa Axel Janusz Dembiński Spółka Komandytowa,  z siedzibą w Poznaniu (60-391), przy ul. Swoboda 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 348380, NIP 779 236 97 75, REGON: 301351583;

1.3. Akcja? akcja pod nazwą ?Be cool at school- zgarnij worek? opisana w poniższym Regulaminie;

1.4. Regulamin ? niniejszy Regulamin akcji ?Be cool at school- zgarnij worek?;

1.5. Zakup promocyjny ? każdy zakup o łącznej wartości 59,00 zł brutto dowolnych produktów z serii Oxford,  na jednym lub kilku dowodach zakupu (definicja ppkt. 1.6 niniejszego Regulaminu);

1.6. Produkt promocyjny ? produkty z serii Oxford, których zakup potwierdzony jest dowodem zakupu (definicja ppkt. 1.6 niniejszego Regulaminu) w sklepie promocyjnym (definicja ppkt.1.7 niniejszego Regulaminu);

1.7. Dowód zakupu ? zdjęcie lub skan oraz oryginalny paragon fiskalny lub faktury VAT potwierdzająca zakup promocyjny dokonany w sklepie promocyjnym. Dowód zakupu na potrzeby niniejszej Akcji powinien być czytelny i prawdziwy, tzn. być wystawiony przez sklep promocyjny, którego nazwa i adres znajdują się na nim i nie jest sfałszowany. Każdy dowód zakupu może zostać wykorzystany w akcji tylko jeden raz;

1.8. Sklep promocyjny ? dowolny sklep detaliczny, oznaczony plakatami informującymi o akcji oraz sklepy sieci handlowych, w których możliwe jest dokonanie zakupu promocyjnego. Lista sklepów objętych promocją dostępna jest na stronie www.becoolatschool.pl;

1.9. Uczestnik ? osoba spełniająca warunki pkt. 3 niniejszego Regulaminu;

1.10. Strona www ? strona internetowa pod adresem www.becoolatschool.pl, umożliwiająca zgłoszenie uczestnictwa w Akcji;

1.11. Aplikacja ?Be cool at school- zgarnij worek?- aplikacja na smartfony, umożliwiająca zgłoszenie uczestnictwa  w Akcji; 

1.12. Gadżet- plecak-worek z napisem ?Never give up?.


 
2. Postanowienia ogólne 

2.1. Akcja trwać będzie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019 r. lub do wyczerpania zapasu gadżetu, przy czym czynności związane z przesyłaniem i odbiorem gadżetu oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31 października 2019 r. 

2.2. Akcja prowadzona będzie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.  


 
3. Warunki uczestnictwa w akcji  

3.1. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywających produkty promocyjne w sklepach promocyjnych, które spełniają postanowienia Regulaminu oraz posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnej i mają ukończone 16 lat. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz poniżej 16 roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w akcji.

3.2. Zgłoszenie udziału w akcji musi odbyć się dokładnie w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału będzie skutkowało unieważnieniem zgłoszenia. 

3.3.  W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Koordynatora, sklepów promocyjnych oraz krewni w linii prostej pracowników tych firm.   


 
4. Zasady udziału promocji  

4.1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest: 

a. dokonanie zakupu promocyjnego o łącznej wartości minimum 59,00 zł brutto dowolnych produktów z serii Oxford, potwierdzonego na jednym lub kilku dowodach zakupu i zachowanie dowodów zakupu, w czasie trwania promocji,

b. załadowanie na stronie www.becoolatschool.pl lub za pośrednictwem aplikacji na smartfon ?Be Cool at School- zgarnij worek?, zdjęć lub skanu paragonu/ paragonów lub faktur VAT, dokumentujących zakup Produktów promocyjnych, których łączna wartość wynosi minimum 59,00 zł brutto, tylko czytelne dowody zakupu zawierające widoczne dane sklepu promocyjnego, numer paragonu lub faktury VAT, daty zakupu oraz danych zakupionego towaru będą uprawniały do udziału w akcji,
 
c. wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Akcji poprzez podane następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki gadżetu, numer paragonu/ paragonów, faktur VAT, adres e-mail, d. akceptacja Regulaminu akcji i ustosunkowanie się do zgód na przetwarzanie danych w niezbędnym zakresie. 

4.2. Po wpisaniu danych osobowych Uczestnika, w tym danych do wysyłki gadżetu, Uczestnik zobowiązany jest  do podania daty urodzenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie ma ukończonych 16 lat lub został ubezwłasnowolniony, konieczne jest wyrażenie zgody na udział w akcji oraz ustosunkowanie się do klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych, przez ustawowego przedstawiciela Uczestnika. W tym celu Uczestnik podaje adres e-mail swojego przedstawiciela ustawowego, na który to adres e-mail przesyłany jest link do strony zawierającej zgłoszenie Uczestnika do akcji. Przedstawiciel ustawowy dokonuje weryfikacji danych uczestnika oraz ustosunkowuje się do klauzul zgód w zakresie akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnika. 

4.3. Jeżeli Uczestnik ukończył 16 lat i nie został ubezwłasnowolniony, ma prawo samodzielnie ustosunkować się do klauzul zgód dotyczących danych osobowych oraz treści niniejszego Regulaminu. 

4.4. Po wysłaniu zgłoszenia, Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres  e-mail, stanowiącą potwierdzenie otrzymania przez Organizatora zgłoszenia do akcji.

4.5. Koordynator w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia Uczestnika do akcji, poinformuje Uczestnika  za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, o przyznaniu gadżetu lub też o konieczności uzupełnienia zgłoszenia.

4.6. Organizator zastrzega możliwość zwrócenia się do Uczestnika o nadesłanie  w terminie 3 dni roboczych na adres Koordynatora oryginalnych dowodów zakupu produktów promocyjnych, celem zweryfikowania autentyczności przesłanych skanów/ zdjęć dowodów zakupu załączonych do zgłoszenia do Akcji. Brak nadesłania przez Uczestnika oryginalnych dowodów zakupu produktów promocyjnych we wskazanym przez Organizatora terminie będzie powodowało, iż zgłoszenia Uczestnika, jako niekompletne, nie będzie brało udziału w Akcji. Zgłoszenia zawierające ten sam nr paragonu lub faktury VAT nie dają możliwość wielokrotnego otrzymania gadżetu.  W takim wypadku system rozpozna i zweryfikuje wpisany ponownie numer i nie pozwoli na ponowne zgłoszenie udziału do Akcji. 

4.7. Uczestnik ma możliwość wielokrotnego zgłoszenia udziału w Akcji celem otrzymania kolejnej sztuki gadżetu. W takim przypadku zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 4.1.- 4.6.


 
5. Gadżet oraz zasady jego wydanie

5.1. W Akcji przewidziany jest gadżet w postaci plecaka- worek z napisem ?Never give up?.

5.2. Gadżet otrzyma każdy Uczestnik, który spełni warunki uregulowane w punkcie 3 i 4 Regulaminu. Liczba gadżetów jest ograniczona do 10 000 sztuk. Jeśli pula gadżetów zostanie wyczerpana przed zakończeniem Akcji, Organizator poinformuje o tym za pośrednictwem strony www.becoolatschool.pl.  O przyznaniu gadżetu decyduje data skutecznego zgłoszenia udziału w Akcji. 

5.3. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do akcji będzie dokonywana za pomocą systemu informatycznego obsługującego akcję, dostępnego pod adresem www.becoolatschool.pl.   

5.4. Po pozytywnej weryfikacji poprawności zgłoszenia Uczestnika do akcji, gadżet zostanie wysłany w terminie do 21 dni roboczych, liczonych od dnia zweryfikowania poprawności zgłoszenia, na wskazany przez Uczestnika adres do doręczenia gadżetu. 

5.5. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania gadżetu na osoby trzecie. 

5.6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani zamiany gadżetu na inny.

5.7. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika gadżetu, Uczestnik w ciągu 30 dni roboczych od dnia zwrotu gadżetu ma możliwość odebrać nagrodę w siedzibie Koordynatora. Koordynator poinformuje Uczestnika o takiej możliwości za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku kiedy gadżet nie zostanie odebrany przez kolejne 30 dni robocze, przepada on rzecz Organizatora. 5.8. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

6. Ochrona danych osobowych 

6.1. Przystępując do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, w rozumieniu  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "Rozporządzenie") oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000) jest Organizator, tj. Hamelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 49 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 114100, NIP: 677 004 66 85, REGON: 008398404.  W przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat zgodę wyraża opiekun prawny oznaczonej osoby.
 
6.2. Administrator w celu ułatwienia Uczestnikowi kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6.3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych  z organizacją Akcji, w tym wysłania gadżetu do Uczestnika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie ma charakter dobrowolny, jednakże brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji, uniemożliwi Organizatorowi przyjęcie zgłoszenia Uczestnika do Akcji oraz przyznania gadżetu. 

6.4. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika oraz Podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia będzie Agencja Reklamowa Axel Janusz Dembiński sp.k. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją  (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, informatycznym, firmy kurierskie i pocztowe),

6.5. Administrator korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Twitter, Google. Podmioty te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów Rozporządzenia  są traktowane jako państwa trzecie. Administrator oświadcza, że przy korzystaniu z usług i technologii może dojść do przekazania danych osobowych wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. 

6.6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Organizatora do momentu upływu okresu trwania Akcji i jej rozliczenia. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.

6.7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo zwrócić się z wnioskiem  do  Organizatora, o udzielenie informacji dotyczących jego danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych przez Administratora), sprostowania (poprawienia), zmiany danych osobowych.  W przypadku zwrócenia się przez Uczestnika z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych Uczestnika przetwarzanych w celach oznaczonych w niniejszym regulaminie Organizator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie Uczestnikowi każdej kolejnej kopii jego danych może zostać uzależnione od uiszczenia drobnej opłaty. Wszystkie wnioski Uczestnika kierowane do Organizatora powinny mieć formę zwykłą pisemną lub elektroniczną, w tym celu Uczestnik powinien wysłać zapytanie na adres siedziby Organizatora -Hamelin Polska Sp. z o.o., lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Organizator będzie odpowiadał w takiej samej formie w jakiej otrzymał wniosek.

6.8. Uczestnik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. XML, JSON, CSV) dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jak również zawnioskować o przekazanie oznaczonych danych przez Administratora innemu wskazanemu przez Uczestnika administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, może zażądać ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych przez Organizatora, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w Rozporządzeniu do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. 

6.9. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, na podstawie zgody wyrażonej przez ten podmiot na przetwarzanie, ma prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody powinno być złożone w formie zwykłej pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu Uczestnik powinien wysłać oświadczenie na adres siedziby Administratora -Hamelin Polska Sp. z o.o., lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest  z rezygnacją z udziału w Akcji. 

6.10. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Organizatora.

6.11. Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, gdy doszło do cofnięcia udzielonej zgody lub gdy Uczestnik zgłosił prawnie skuteczny sprzeciw, jak i na każde żądanie osoby, której dane dotyczą gdy przetwarzanie jego danych osobowych nie jest już niezbędne dla celów w których wskazane dane zostały zebrane. 

6.12. Administrator wskazuje, iż w uzasadnionych okolicznościach może zgodnie z prawem odmówić spełnienia ww. uprawnień przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane.  

6.13. Wszystkie wnioski Uczestnika kierowane do Administratora powinny mieć formę zwykłą pisemną lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu Uczestnik powinien wysłać zapytanie na adres siedziby Administratora Hamelin Polska Sp. z o.o., lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizator będzie odpowiadał w takiej samej formie w jakiej otrzymał wniosek.

6.14. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia właściwego poziomu przetwarzanych przez niego danych osobowych w celach oznaczonych w niniejszym Regulaminie.  
 
6.15. W przypadku gdy Administrator nie wykona względem Uczestnika swoich obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych wynikających z niniejszego Regulaminu i obowiązujących norm prawnych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.16. Administrator oświadcza, iż nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestnika w sposób zautomatyzowany, w tym w zakresie profilowania. 

6.17. Każda osoba przedkładająca Organizatorowi swoje dane jest zobowiązany wpisać wyłącznie swoje dane osobowe, które są aktualne, kompletne i poprawne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Uczestnik poda dane osobowe nie dotyczące jego tożsamości lub dane nieaktualne, niekompletne jak i niepoprawne.  W przypadku gdy jakiejkolwiek podmiot trzeci zwróci się z roszczeniem do Organizatora w związku z podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych danych przez co należy rozumieć podanie nieprawdziwych, niezgodnych  z jego tożsamością, nieaktualnych, niekompletnych czy niepoprawnych danych Uczestnik, który wpisał wskazane dane jest zobowiązany do wyjaśnienia powstałego stanu faktycznego jak również pokrycia należnych odszkodowań i zadośćuczynień.


 
7. Postanowienia końcowe 

7.1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszej akcji można zgłaszać na piśmie na adres Koordynatora,  tj. Agencja Reklamowa Axel Janusz Dembiński Spółka Komandytowa, z siedzibą w Poznaniu (60-391), przy  ul. Swoboda 14, z dopiskiem Be cool at school- zgarnij worek lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przez cały czas trwania akcji, oraz w ciągu 14 dni od dnia zakończenia akcji (decyduje data stempla pocztowego lub data otrzymania wiadomości e-mail). Reklamacje zgłoszone  po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko  i dokładny adres Uczestnika (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), jak również dokładny opis  i wskazanie przyczyny reklamacji.

7.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu. 

7.3. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.

7.4. Regulamin akcji będzie dostępny na stronie www.becoolatschool.pl, a także w biurze Organizatora. Przystępując do akcji Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.  

7.5. Przystępując do akcji Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:   a) udział w akcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,  b) opóźnienie lub niedoręczenie gadżetu spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia gadżetu,  c) niedoręczenie gadżetu z powodu nieodebrania jej przez Uczestnika, mimo skutecznej wysyłki przez Koordynatora.  

7.7. Zasady przeprowadzenia akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno- reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek gadżetu przedstawiony w materiałach informacyjnych może odbiegać od jego rzeczywistego wyglądu. 

7.8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.9. W przypadku sporu, Uczestnikowi przysługuje dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie. Sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy miejscowo według siedziby pozwanego. 

7.10. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.  

 

Wybrane ogłoszenia

Połączenie elegancji z trendami
Pióra wieczne i kulkowe na naboje.
Idealny dla każdego
Nowość w ofercie Rafcom.
Kredki ołówkowe ścieralne 12 kol.
Poszukiwany handlowiec!
Nowy wymiar biurowej elegancji!
Poszukiwani pracownicy
Idealne dla domowych artystów.

Losowo wybrane artykuły branżowe

  • Dane twojego dziecka pod ochroną.

    Właściwie nikt z nas nie zastanawia się głębiej nad danymi osobowymi naszych pociech. Dbamy o ochronę naszych dokumentów poprzez odpowiednie przechowywanie ich, zabezpieczanie przed kradzieżą i uszkodzeniem. Dzieci jednak już od podstawówki także zaczynają dysponować swoimi osobistymi dokumentami: legitymacja szkolna, karta rowerowa, bilet miesięczny...

    Więcej…  
  • Trendy Ambiente 2023

    Ambiente Trends 23+ oferuje przegląd nowych produktów z całego sektora dóbr konsumpcyjnych. Nowością w 2023 roku jest dział WORKING, który skupia się na branży papierniczej i biurowej, jako zastępstwo targów Paperworld, które pod tą nazwą występować już nie będą.

    Więcej…